Oferta

Badanie i przegląd sprawozdań finansowych

Badanie i przegląd sprawozdań finansowych

Oferujemy Państwu usługi z zakresu badań i przeglądów sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz towarzystw funduszy inwestycyjnych. Celem badania sprawozdań finansowych jednostkowych oraz skonsolidowanych jest ustalenie, czy księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe są zgodne z przepisami prawa, w tym m.in. z ustawą o rachunkowości lub Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadza się stosownie do postanowień ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym i krajowych standardów rewizji finansowej. Regulacje te nakładają na nas obowiązek postępowania zgodnego z zasadami etyki oraz zaplanowania
i przeprowadzenia badania w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że sprawozdanie finansowe
i księgi rachunkowe stanowiące podstawę jego sporządzenia są wolne od istotnych nieprawidłowości. Badanie polega na przeprowadzeniu procedur mających na celu uzyskanie dowodów badania dotyczących kwot i informacji ujawnionych w sprawozdaniu finansowym. Wybór procedur badania zależy od naszego osądu, w tym oceny ryzyka wystąpienia istotnych nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym na skutek celowych działań lub błędów. Przeprowadzając ocenę tego ryzyka, bierzemy pod uwagę kontrolę wewnętrzną związaną ze sporządzeniem oraz rzetelną prezentacją sprawozdania finansowego w celu zaplanowania stosownych do okoliczności procedur badania, nie zaś w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności działania kontroli wewnętrznej w jednostce. Badanie obejmuje również ocenę odpowiedniości stosowanej polityki rachunkowości, zasadności szacunków dokonanych przez kierownika jednostki oraz ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego. Weryfikację sprawozdań finansowych przeprowadzamy przez zespół, w skład którego wchodzą biegli rewidenci oraz asystenci. Po przeprowadzeniu badania - sprawozdania finansowego opracowana zostaje opinia i raport bądź raport z przeglądu.

Inne usługi audytorskie

Inne usługi audytorskie

Joanna Zdanowska Assets & Funds Audit Spółka komandytowa z siedzibą w Kraśniku poza badaniami i przeglądami sprawozdań finansowych realizuje szereg innych usług wynikających z ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz
o nadzorze publicznym i innych przepisów prawa, w tym m.in.:

- analiza i ocena systemu zarządzania ryzykiem
- ocena zasadności i ciągłości stosowanych zasad (polityki) rachunkowości
- wykonywanie ekspertyz lub opinii ekonomiczno-finansowych
- świadczenie usług atestacyjnych, doradztwa lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy
z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej
- świadczenie usług przewidzianych standardami rewizji finansowej, a także innych usług zastrzeżonych w odrębnych przepisach do wykonywania przez biegłych rewidentówj

Certyfikaty


Zamknij

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej . Dowiedz się więcej

Czas skryptu: 1642612483